• kötelező oltás

Kötelező COVID-19 védőoltás az állami fenntartású bölcsődei és gyermekvédelmi dolgozóknál, illetve a településeken is, ha a polgármester úgy dönt! (Frissítve!)

Kötelező COVID-19 védőoltás az állami fenntartású bölcsődei és gyermekvédelmi dolgozóknál, illetve a településeken is, ha a polgármester úgy dönt! (Frissítve!)

2021.10.28. cs - 22:15
Posted in:

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.27.) Korm. rendeletben (továbbikban: rendelet), 2021. november 1-i hatállyal,
a kormány elrendelte többek között az állami fenntartású gyermekjóléti, vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve javítóintézetnél foglalkoztatott személyek esetében - ha a foglalkoztatott még nem vette fel a  SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás) - ,
az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében köteles – a (3) bekezdés szerinti mentesítés kivételével –
a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát
aa) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel rendszeresen találkozik,
ab) 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont alá,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás második dózisát az  oltóorvos által meghatározott időpontban felvenni.

Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a polgármester jogosult arról dönteni, hogy az adott településen fenntartott intézmények dolgozói tekintetében kötelező lesz-e a foglalkoztatottaknak a védőoltást felvenni, vagy sem!

Mentesülés:
Mentesül az oltási kötelezettség alól, az  a  foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja:
Az  orvosi szakvéleményt a  foglalkoztatott kezdeményezésére a  munkáltatója szerint illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a  foglalkoztatott jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki.

Az oltottság igazolásának módja:
A munkáltató felhívására a foglalkoztatott öt napon belül köteles a  munkáltató által meghatározott módon igazolni a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és a védettséget igazoló  - rendeletben felsorolt -  dokumentumok valamelyikét bemutatni.

Az igazolás dokumentumai:
- COVID-19 oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális COVID-igazolvány),
- védettségi igazolvány, illetve applikláció,
- nemzetközi oltási bizonyítvány,
- Magyarország által elismert más állam által kiadott védettségi igazolás.

Az oltás kötelező felvételének határideje:
Az a  foglalkoztatott, aki állam által fenntartott intézményben dolgozik és az oltottságra vonatkozó igazolással nem rendelkezik:
-  2021. december 15-ig  (ügyfelekkel foglalkozók), illetve
- 2022. január 31. napjáig (ügyfelekkel nem foglalkozók), vagy
- a  munkavégzés alóli mentesülés lejártát követő 30 napos határidőig, a  munkáltató felhívja, hogy a  védőoltást a  felhívástól számított 15 napon belül vegye fel, és annak felvételét meghatározott módon igazolja, vagy a mentesülés szabályai szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.

- Ha az önkormányzat által fenntartott intézményben a polgármester a dolgozók beoltását elrendeli, akkor a rendelet szerint a munkáltató joga lesz meghatározni a védőoltás felvételének határidejét.

Jogkövetkezmények:
Ha a foglalkoztatott a védőoltást a fenti bekezdés szerinti határidőn belül nem vette fel, vagy a mentesülés szabályai szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be, a foglalkoztatott részére a munkáltató fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságot (a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság) rendel el.

 A  munkáltató – a  foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – a  foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a  fizetés nélküli szabadság  elrendelésétől számítva egy év eltelt, és
a) a  foglalkoztatott a  védőoltás felvételét nem igazolta a  munkáltató felé a rendeletben meghatározott módon, és b) a foglalkoztatott a mentesülés szabályai szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatja be.

 A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony fenti bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

Ha a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően – de legfeljebb egy éven belül – felveszi a  védőoltást, vagy bemutatja a  mentesülés szabályai szerinti orvosi szakvéleményt, a  munkáltató a  fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 197. számában.
Letölthető a csatolmányból.

Frissítés:

A Magyar Közlöny 209. számában megjelent 635/2021. (XI.18.) Korm. rendelet az alábbi szabályokkal egészítette ki a fentieket:

2021. december 15. napjától nem hozható létre új foglalkoztatási jogviszony azon a rendeletben szereplő intézményeknél, illetve szerveknél olyan személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel.

A kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos által kiállított szakvélemény alátámasztja.

A foglalkoztatási jogviszony létesítésekor az igazolás módja a fentiekben részletezettekkel megegyezik (Rendelet 2.§ (5) bek.).
Az intézmény kezelheti a jogviszony létesítésével érintett személy adatait a veszélyhelyzet megszűnéséig.

***

A bölcsődék többségében önkormányzati fenntartású intézmények, így esetükben a polgármester döntése a mérvadó. Ez érvényes a december 15. utáni új foglalkoztatottakra is. Azaz, ha a polgármester nem redelt el a települése vonatkozásában a kötelező oltást, akkor az új felvételeseknél sem írja felül a polgármester rendelkezését a fenti rendelet, azaz fel lehet venni dec. 15 után is olyan dolgozót, aki nincs beoltva.

Ha a polgármester viszont elrendelte a kötelező oltást, akkor értelemszerűen az az új felvételesekre is érvényes.

Letölthető dokumentum