Bölcsődei szakdolgozók bére 2020-tól

Bölcsődei szakdolgozók bére 2020-tól

2019.11.21. cs - 22:29
Posted in:

2019. november 20. napján megjelent a Magyar Közöny 2019. évi 185. számában a 272/2019. (XI.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet), amely a bölcsődei szakdolgozók keresetemelkedését biztosítja 2020. január 1-jétől.

Jelen bejegyzésben pontokba szedve értelmezzük a rendeletben foglaltakat, illetve segédtáblákkal mutatjuk be, hogy mit fog jelenteni a gyakorlatban ez az intézkedés a dolgozók számára.

A keresetnövelő intézkedések megvalósulása, a jelenleg is már meglévő bölcsődei pótlék megemelésével és kiterjesztésével; sajátos nevelési igényű gyermek gondozása, nevelése esetén a gyógypedagógiai pótlék egységes és kötelező megemelésével, valamint a bármilyen okból távollévő kisgyermeknevelő – amennyiben a társ-kisgyermeknevelő egyedül látja el a csoportot – miatt végzett többletmunka díjazásának helyettesítési pótlék jogcímen való bevezetésével fog megtörténni fenntartótól függetlenül.

A rendelet ugyan hatályos a kihirdetését követő 3. naptól, azaz 2019. november 24. napjától, de a keresetnövekedést biztosító szabályokat 2020. január 1-jétől kell csak majd alkalmazni, illetve a helyettesítési pótlékot 2021. január 1-jétől kell ezen pótlékjogcím formájában biztosítani.

 

Bölcsődei, mini bölcsődei keresetnövelő intézkedések a hatálybalépés időpontja szerint:

I.         2020. január 1. napjától hatályos bérintézkedések:

1.) A gyógypedagógiai pótlék mértékének jelentős megemelése, amely BDDSZ javaslatra született.

A gyógypedagógiai pótlék megilleti a bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt, és a gyógypedagógust [Gyvt. 42.§ (3) bek. foglaltak alapján]. A pótlék mértéke a rendelet 1.§ szerint:

 egy SNI gyermek ellátása esetén a pótlékalap 100%-ára, azaz

                a jelenlegi min. br. 5000 Ft-ról 20 000 Ft-ra emelkedik,

 két SNI gyermek ellátása esetén a pótlékalap 150%-ára, azaz

                a jelenlegi min. br. 5000 Ft-ról 30 000 Ft-ra emelkedik,

három SNI gyermek ellátása esetén a pótlékalap 200%-ára, azaz

                  a jelenlegi min. br. 5000 Ft-ról 40 000 Ft-ra emelkedik.

 

2.) Bölcsődei pótlék megemelése és kiterjesztése a szakdolgozók számára:

A keresetnövelés, sajnos nem átfogó alapbér rendezéssel, hanem a bölcsődei pótlék megemelésével és kiterjesztésével fog megvalósulni az érintett bölcsőde, minő bölcsődében foglalkoztatott szakdolgozók számára. Ez azt jelenti, hogy a bölcsődei dajkák az idei szociális ágazati összevont pótlék helyett bölcsődei pótlékot, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók az ideinél magasabb összegű bölcsődei pótlékot, a diplomás kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, gyógypedagógusok és pszichológusok a pedagógus életpálya szerint számított bérükre, szintén bölcsődei pótlékot fognak kapni 2020. január 1-jétől. De nézzük, hogy mit is jelent ez pontosabban:

 
2/a) Bölcsődei pótlék a kisgyermeknevelők és a szaktanácsadók számára:

 „A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott

a)    középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján, valamint a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza.

-     Segédtábla a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2020. évi bruttó illetményének megállapításához. (A számítás, a Kjt. bértábla vonatkozó fizetési fokozatainak megfelelő bölcsődei pótlék változást mutatja 2019-2020 év vonatkozásában, figyelemmel a 2020. évi garantált bérminimum (210 600 Ft) ismert összegére.) Nettó kalkuláció itt!

-     Segédtábla a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2020. évi bruttó illetményének megállapításához, alapfokozat (BA diploma) esetén. (A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók bölcsődei pótlékkal megemelt illetménye, azaz a pedagógus bértáblához kalkulált bölcsődei pótlékos segédtábla). Nettó kalkuláció itt!

- Segédtábla a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2020. évi  bruttó illetményének megállapításához, mesterfokozat (MA diploma) esetén.  (A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók bölcsődei pótlékkal megemelt illetménye, azaz a pedagógus bértáblához kalkulált bölcsődei pótlékos segédtábla). Nettó kalkuláció itt!

Figyelem!
Jelen bejegyzésben a diplomás munkakörökhöz készített segédtáblák, az Nktv. 65. § (2) bek. alapján, azaz a kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer szerinti illetménymeghatározás szerinti szorzókkal készültek.
A főszabály (Nktv. 65.§ (1) bek.) szerint készített segédtábláink elérhetőek a 2020. januári jogszabályi összefoglalónk II. fejezetében.

Megjegyezzük, hogy a bölcsődei pótlék a bölcsődei és mini bölcsődei magasabb vezető, vagy vezető megbízással rendelkező kisgyermeknevelőknek, szaktanácsadóknak is jár, tekintettel arra, hogy a bölcsődei pótlék az alapmunkakör alapján illeti meg a közalkalmazottat, a vezetői megbízás alapján járó vezetői pótlékra való jogosultság változatlansága mellett.

 

2/b) Bölcsődei pótlék a bölcsődei dajkák számára (is):

b) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza. [Rendelet 2.§ (1) bek. Kjtvhr.15/B (1) bek.]” 

-     Segédtábla a bölcsődei dajkák 2020. évi bruttó illetményének megállapításához.  (A számítás, a Kjt. bértábla vonatkozó fizetési fokozatainak megfelelő bölcsődei pótlék változás eredményeként kapott illetményt mutatja 2019-2020 év vonatkozásában, figyelemmel a 2020. évi garantált bérminimum (210 600 Ft) ismert összegére.) Nettó kalkuláció itt!

 

2.1. A bölcsődei pótlék megállapításának szabályai:

A  rendelet szerint a Kjtvhr. 15/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazottnak a 6. és 6/a. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása annak a tárgyévnek az első napján történik, amelyben a Törvény 65. § (1) bekezdése szerint magasabb fizetési fokozatba lép.” 

 Ez azt jelenti, hogy a 2019-ben alkalmazott évenkénti bontásban feltüntetett pótlék összegek, amelyek az egyes fizetési fokozaton belül azonosak, más esetben pedig eltérőek voltak, 2020. január 1-jétől az egyes fizetési fokozaton belül azonos összegben került megállapításra, azaz a soros előre lépéssel megegyező módon - három évente - fog az összeg változni, a tárgyév első napján.

Az első emelt bölcsődei pótlék kifizetést, a 2020. január hónapra tekintettel, 2020. február hónapban kell kifizetni. (Rendelet 3.§)

 
II.   2021. január 1. napjától hatályos bérintézkedések:

1.) Helyettesítési pótlék bevezetése:

Évek óta problémát jelentett, hiányzás esetén a Kjt. 24.§ szerinti helyettesítési díj kifizetése. 

Miközben a Kjt. és a bírói gyakorlat arányos díjazást követel meg, ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát [Kjt. 24. § (1) bek.], ennek pontos mértékét jogszabály nem rögzítette. Évek óta képviselt javaslatunk most befogadásra került, ugyan nem az eredetileg javasolt 50 %-os mértékben, hanem ennél alacsonyabb, 30 %-ban került meghatározásra a következők szerint:

„Helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára járó illetmény 30 %a.”

A helyettesítési pótlék meghatározásakor az Mt.139. §-ában foglalt rendelkezést kell alkalmazni. Ennek megfelelően, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása bérpótlék fizetését írja elő, annak számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló személyi alapbére.

A bérpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló egy órára járó alapbére. A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét

  • általános teljes napi munkaidő esetén 174 órával,
  • rész-, vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a 174 óra arányos részével kell osztani. 

 

2.) Bölcsődei pótlék mértéke 2021. január 1-jétől:

-     Segédtábla a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi bruttó illetményének megállapításához. (A számítás, a Kjt. bértábla vonatkozó fizetési fokozatainak megfelelő bölcsődei pótlék változást mutatja 2019-2020 év vonatkozásában, figyelemmel a 2020. évi garantált bérminimum (210 000 Ft) ismert összegére.) Nettó kalkuláció itt!

-     Segédtábla a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi bruttó illetményének megállapításához, alapfokozat (BA diploma) esetén.  (A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók bölcsődei pótlékkal megemelt illetménye, azaz a pedagógus bértáblához kalkulált bölcsődei pótlékos segédtábla).
Nettó kalkuláció itt!


-     Segédtábla a felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók 2021. évi bruttó illetményének megállapításához, mesterfokozat (MA diploma) esetén.  (A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők és szaktanácsadók bölcsődei pótlékkal megemelt illetménye, azaz a pedagógus bértáblához kalkulált bölcsődei pótlékos segédtábla).
Nettó kalkuláció itt!

A 2021-es bölcsődei pótlék megállapításának szabályai megegyeznek a 2020. évivel.

A bölcsődei pótlék megemelése és kiterjesztése az ágazat 11.500 foglalkoztatottjából, kb. 9.500 dolgozóra vonatkozik. Nagy kérdés, hogy a fennmaradó 2.000 bölcsődei dolgozóval, akik az élelmezés, az adminisztráció, és üzemeltetési munkakörökben dolgoznak mi lesz?! Kihagyásuk indokolatlan és súlyos hiba lenne, ami nem szolgálja a minőségi gyermekellátást!