• gyermekvédelem bér 2022

Gyermekvédelemben dolgozók bértáblái 2022

Gyermekvédelemben dolgozók bértáblái 2022

2022.01.17. h - 15:28
Posted in:

JELEN BEJEGYZÉSÜNKBEN A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN DOLGOZÓKRA VONATKOZÓAN publikáljuk a 2022. évre vonatkozó bérintézkedések alapján kiszámolt segédtáblákat

2016. január 1-jétől a 257/2000. Korm. rendelet 2/a számú mellékletének I. része határozza meg a Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek által betölthető pedagógus munkaköröket a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben, melyek a következők:

Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben:

 1. nevelő
 2. fejlesztőpedagógus
 3. gyógypedagógus
 4. pszichológus
 5. nevelőszülői tanácsadó
 6. javítóintézeti utógondozó
 7. szakoktató
 8. nevelőszülői hálózat szakmai vezetője
 9. gyermekotthon vezető
 10. otthonvezető javítóintézetben
 11. gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója
 12. örökbefogadási tanácsadó

2022. január 1-jétől megvalósuló keresetemelkedés jogszabályi háttere:
2021. december 2-án a Magyar Közlöny 220. számában megjelent a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) kormányrendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet, ami a 2020. július 1-jén bevezetett 10%-os szakmai ágazati pótlékot, 20%-ra megemeli 2022. január 1-jétől. A közlöny elérhető a mellékletből.

A  669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet mindössze két paragrafusból áll:
1. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (11) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.
2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
A +10 százalékos ágazati szakmai pótlék emelésről szóló intézkedés kiterjed - köznevelés valamennyi pedagógus munkaköre mellett - a Gyvt. hatálya alá tartozó pedagógus munkakörökre is, így a bölcsődei pedagógus munkakörökre és a GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS alábbi 12 pedagógus munkakörében foglalkoztatottakra is.

  Az alábbiakban találhatók a pedagógus életpályások segédtáblái, amelyek már tartalmazzák a bérminimum emelést (ahol releváns), illetve a szakmai ágazati pótlék 10%-ról 20%-ra való emelését is.  

  SEGÉDTÁBLÁK A 2022. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES GYERMEKVÉDELMI TERÜLETET ÉRINTŐ KERESETNÖVELŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL:

  Főiskolai végzettség (BA diploma) esetén:

  Egyetemi végzettség (MA diploma) esetén:

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a 20%-os szakmai ágazati pótlék a hatályos jogszabályok alapján, sajnos nem képezi a jubileumi jutalom számítási alapját.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy változatlanul két eltérő százlékszámításon alapuló Nktv. szerinti illetménytábla van hatályban:
  - Az egyik az [Nktv. 65.§ (1a) bek], azaz az ún. főszabály szerint kalkulált alapilletmény, amely szerint a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap (101.500 Ft)
  a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka, 
  b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
  c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka alapulvételével megállapított illetmény, amit mindenkinek meg kell megkapnia.

  - A másik az [Nktv. 65.§ (2) bek], azaz az ún. értékelési rendszer szerint kalkulált alapilletmény, amely szerint az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap (101.500 Ft)
  a) középfokú végzettség esetén 120 százaléka, 
  b) alapfokozat esetén 180 százaléka,
  c) mesterfokozat esetén 200 százaléka.

  Emlékeztetünk, hogy az Nktv. 65.§ (2) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lépett hatályba, amely értelmében az intézményvezetőn múlik, hogy ezt az összeget 2017. szeptember 1-jétől mindenkinek - kvázi egységesen - 100 %-ban, vagy teljesítményalapon differenciáltan juttatja.

  Az Nktv. 65.§ (2) bekezdés szerinti százalékos érték magasabb, mint a 65.§ (1a) bekezdésben rögzített, ami megteremti tehát a lehetőségét annak is, hogy az intézményvezető differenciálhasson, az erről szóló külön szabályzat kidolgozása mellett.

  A fentiek mellett jelezzük, hogy Nktv. 65.§ (2) bekezdéséhez tartozó indokolásában foglaltak szerint az illetmények, munkabérek eltérő mértékben történő megállapítása nem történhet kizárólag az intézményvezető diszkrecionális jogkörében, ezért - kizárandó a túlzott szubjektivitást - garanciális szabályként egy kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer bevezetését és a pedagógusok ez alapján történő értékelését írta elő a törvény.

  Mivel a rendszer részletszabályait meghatározó végrehajtási rendelet nem készült el (és ennyi idő elteltével vélhetően már nem is fog), így a fegyelmi vétség kivételével nincsen lehetősége a munkáltatónak a korábban magasabb százalékos érték szerint juttatott illetményt, önhatalmúlag, kvázi financiális indokból elvonni.

  Figyelem a KIRA alapból az Nktv. 65.§ (1a) bekezdésben foglalt - főszabály szerinti szorzóval megállapított legkisebb kötelező illetményt kínálja fel. Annak érdekében, hogy az Nktv. 65.§ (2) bek-ben foglalt értékelési rendszer szerinti 10-15 e Ft-tal magasabb bruttó illetményt kapjuk, a megfelelő összeget mechanikusan kell bevinni.

  ***

  A gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó nem pedagógus munkakörökben foglalkoztatottak keresetemelése a bérminimumok emelésével és a szociális ágazati összevont pótlék emeléssel valósul meg 2022-ben.


  A szociális ágazati összevont pótlék emeléséről szóló 663/2021. (XII.01.) Kormány rendelet, megjelent a  Magyar Közlöny 2021. évi 128-as számában 

  A rendelet alapján a szociális ágazati összevont pótlék összege 2022-től legkevesebb 20.000 Ft -ra (A1), míg a legmagasabb kategóriában (J17) 246.254 Ft-ra változik.

  A szociális ágazati összevont pótlék emelés a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozó pedgógus munkakörök kivételével, valamennyi foglalkoztatottra vonatkozik.
  A fentiek mellett az alapilletmény meghatározásánal figyelemmel kell lenni, a minimálbér és a garantált bérminimum emelésre is. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet megfelent a Magyar Közlöny 2021. évi 228. számában.

  A rendeletben foglaltak alapján:
  - a minimálbér összege 2022. január 1-jétől 200 000 forint,
  - a garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.

  A rendelet 2022. január 1-jén lépett hatályba.
  A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2022. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.


  SEGÉDTÁBLA A SZOCIÁLIS ÁGAZATI PÓTLÉKRA JOGOSULTAK  2022 ÉVI ILLETMÉNÉYHEZ

  A segédtábla tartalmazza a Kjt. alapilletményt, amennyiben az kevesebb, mint  a VKF-ben elfogadott 2022 évi minimálbér és garatált bérminimum, akkor az egyes fizetési osztályhoz tartozó bérminimum összegét, illetve a szociális ágazati öszevont pótlékot.

  Szociális ágazati összevont pótlékra jogosult gyermekvédelmi szakellátásban foglalkoztatott bruttó illetménye 2022.01.01-jétől
  -
   Szociális ágazati összevont pótlékra jogosult gyermekvédelmi szakellátásban foglalkoztatott nettó illetménye 2022.01.01-jétől