• bölcsődeipótlék kieg. támogatás

Bölcsődei pótlék kiegészítő támogatás - Kormány rendeletek (önkormányzati és nem állami fenntartók részére!)

Bölcsődei pótlék kiegészítő támogatás - Kormány rendeletek (önkormányzati és nem állami fenntartók részére!)

2020.03.20. p - 22:54
Posted in:

Megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 50. számában (2020. március 20.) az 51/2020. (III. 20.) Korm.rendelet a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő támogatásról.

A központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára. A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.

A bölcsődei kiegészítő támogatás összege a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év,bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év.

A kiegészítő támogatás a települési önkormányzatot a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerint a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók elismert létszáma alapján illeti meg.

A települési önkormányzatot megillető bölcsődei kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt követően augusztus hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani. A kiegészítő támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár gondoskodik. A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2020. december 31-i fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el. A támogatás felhasználására és elszámolására a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont szerinti szabályokat kell alkalmazni.

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és 2021. május 1-jén hatályát veszti.

*******************************

Kiegészítő támogatás a bölcsődei pótlék kifizetéséhez  az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények számára:

55/2020. (III. 20.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról. 
A rendelet megjelent a  Magyar Közlöny 2020. évi 50. számában (2020. március 20.)

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet kiegészül (38.§). Ez alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen 2020. április 1-jén vagy azt követően támogatásban részesülő fenntartót – ha a támogatás biztosításának Kvtv3. szerinti egyéb feltételei az e szakasz szerinti támogatás folyósításának időpontjában is fennállnak – a bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen finanszírozott létszámként figyelembe vett

a) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év,
b) a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 486 000 forint/számított létszám/év kiegészítő támogatás (bölcsődei kiegészítő támogatás) illeti meg.

Ha a bölcsődei, mini bölcsődei ellátást nem egész évben nyújtják, a támogatás a működés megkezdését követő hónap első napjától, illetve a megszűnés hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.

Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatást a fenntartó a 2020. évi működési támogatását megállapító határozatban vagy – ha azt már e rendelet hatálybalépése előtt meghozták – 2020. május 15-éig, hivatalból állapítja meg, kivéve, ha a fenntartó a bölcsődei kiegészítő támogatásról az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatás
a) 2020. január – 2020. június hónapokra járó összegét 2020 júniusában egy összegben,
b) 2020. július – 2020. december hónapokra havonta járó összegét havonta,
a 2020. évi támogatások folyósításával egyidejűleg folyósítja.

A bölcsődei kiegészítő támogatás felhasználására a Kvtv3. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerinti bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen nyújtott támogatás szabályait kell alkalmazni.A bölcsődei kiegészítő támogatást a 2020. évi támogatással együtt kell elszámolni, egyebekben az elszámolásra, az ellenőrzésre és a visszafizetésre az 5–7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

A közlöny elérhető a csatolmányból is.

 

 

Letölthető dokumentum