• ped ig középfokú végzettséggel

Állásfoglalások a pedagógus igazolvány igényelhetőségéről

Állásfoglalások a pedagógus igazolvány igényelhetőségéről

2023.10.12. cs - 10:42
Posted in:

Előzmények:

Több megkeresés érkezett hozzánk, hogy középfokú végzettséggel igényelhető-e pedagógus igazolvány. Ezért levélben kértük az Oktatási Hivatal hivatalos állásfoglalását. 

Bognár-Szamai Nikoletta Adrienn vezető-hivatali tanácsos az alábbi tájékoztatást adta:

"Az Oktatási Hivatalhoz érkezett alábbi megkeresésére, illetve a KIR Ügyfélszolgálattal történt telefonos egyeztetésre hivatkozva a következőkről tájékoztatjuk.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2/a. számú melléklet II. pontja szerint a kisgyermeknevelő munkakör pedagógus munkakör. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. részében leírtak szerint a kisgyermeknevelő munkakör a következő képesítéssel látható el:
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, szakoktató, pedagógus szakképzettségű személy, pedagógia szakos bölcsész, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
– [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó(OKJ)
képesítéssel rendelkező személy esetén]

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63.§ (3) szerint: „A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai szakértői munkakörben, továbbá a szabadidő-szervező és pedagógiai asszisztens munkakörökben foglalkoztatottak részére – kérelemre – pedagógusigazolvány kiadását kezdeményezi a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül a hivatalnál.
Tekintettel a pedagógus igazolvány igényléshez való jogosultságra, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó intézményekben pedagógus munkakörben dolgozó kisgyermeknevelők végzettségtől függetlenül rögzíthetők a KIR személyi nyilvántartásban (a továbbiakban: KIR-SZNY). A korábbiakban valóban csak a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőket kellett rögzíteni a KIR-SZNY-ben a pedagógus minősítésben való részvételük miatt."

A BDDSZ állásfoglalást kérő levele a mellékletben elérhető.

További információk a témával kapcsolatban: https://www.oktatas.hu/kozneveles/igazolvanyok/pedagogus_igazolvany/tajek_levelek

Megváltozott valóság:

Egy bő hete többen jelezték, hogy az Oktatási Hivatal számukra azt a tájékoztatást adta, hogy a középfokú végzettségű kisgyermeknevelőknek nem jár a pedagógus igazolvány a saját, korábbi állásfoglalásuk ellenére sem. Ezért Scheer Ferencné megbízott ügyvivő levélben kérte ennek a kellemetlen helyzetnek a tisztázását. 

A válaszlevél teljes egészében:

Tisztelt Scheer Ferencné!

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete részéről Önök az Oktatási Hivatal állásfoglalását kérték 2023. október 11-én abban a témában, hogy a jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján a bölcsődében, mini bölcsődében kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak végzettségi szintjükre tekintet nélkül jogosultak-e pedagógus igazolványra. Tájékoztatom, hogy az Oktatási Hivatal által 2023. október 12-én az Önök részére megküldött tájékoztatása téves volt, azt az alábbiak szerint helyesbítem:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekek napközbeni ellátását nyújtó bölcsődében, mini bölcsődében, a (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben és az (5) bekezdésben meghatározott javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben – a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – pedagógus-munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettségű (a továbbiakban: pedagógus-munkakörben foglalkoztatott) személy tekintetében e törvény bérpótlékra vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Ez a rendelkezés tehát egyértelműen kimondja, hogy a Gyvt. 15. § (10a) bekezdését követő további rendelkezéseiben csak a felsőfokú végzettségűek értelmezhetők pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyeknek. Így a Gyvt. 15. § (14)  bekezdése alapján, mely szerint a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt és a pedagógus-munkakörből nyugdíjba vonult személyt az Nktv. szerinti pedagógusigazolvány illeti meg. Azaz, csak a felsőfokú végzettségi szinttel – diplomával – rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, valamint a pedagógus-munkakörből nyugdíjba vonult személyek jogosultak az Nkt. szerinti pedagógusigazolványra.

Kérem, hogy fentiekről legyen szíves tájékoztatni az Önökkel kapcsolatban álló érintetti kört. A téves tájékoztatásért, valamint az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Tisztelettel:

Urbán Ferenc Ábel

mb. főosztályvezető

 

Ezúton kérünk elnézést mindenkitől, mi jóhiszeműen, komolyan véve a hivatalos állásfoglalást adtunk tájékoztatást a területnek!

BDDSZ